Trường THCS Bình Minh công khai thông tin đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2018 – 2019

Tháng Sáu 8, 2020 9:18 sáng

 

Biểu 12      
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NAM TRỰC                      
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS BÌNH MINH                            
                               
THÔNG BÁO      
Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS và THPT      
Năm học 2018 – 2019      
                               
                               
TT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng
 II
Hạng
 I
Xuất sắc Khá Trung bình
  Tổng số GV CBQL và nhân viên 30                          
I Giáo viên 23     14 9 0     9 14        
  Trong đó số giáo viên dạy môn                            
1 Toán 5     4 1       1 4        
2 Toán Lý 0     0 0       0 0        
3 2     1 1       1 1        
4 Sinh-KTNN 0     0 0       0 0        
5 Hóa 1     1 0       0 1        
6 Sinh hóa 0     0 0       0 0        
7 Văn 5     3 2       2 3        
8 Văn TV 0     1 1       1 1        
9 Văn Sử 2     0 2       2 0        
  Văn Địa 0     0 0       0 0        
10 Văn GDCD 0     0 0       0 0        
11 Thể dục 1     0 1       1 0        
12 Tiếng anh 3     3 0       0 3        
13 Âm nhạc 1     0 1       1 0        
14 Mỹ thuật 2     1 1       1 1        
15 Công nghệ 1     0 1       1 0        
16 Tin học 0     0 0       0 0        
II Cán bộ quản lý 3                          
1 Hiệu trưởng 1     1 0       0 1        
2 Hiệu phó 2     1 1       1 1        
III Nhân viên 4                          
1 Nhân viên văn thư 1     0 0 1   1 0 0        
2 Nhân viên kế toán 1     0 0 1   1 0 0        
3 Thủ quỹ 0     0 0     0 0 0        
4 Nhân viên y tế 1     0 0 1   1 0 0        
5 Nhân viên thư viện 1     0 0 1   1 0 0        
6 Nhân viên thiết bị thí nghiệm 0     0 0     0 0 0        
7 Nhân viên HT giáo dục người KT 0     0 0     0 0 0        
8 Nhân viên CNTT 0     0 0     0 0 0        
                  Bình Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2019
                  Thủ trưởng đơn vị
                               
                               
                               
                  Nguyễn Văn Quỳnh
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

 

Biểu 10              
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NAM TRỰC                  
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS BÌNH MINH              
                         
THÔNG BÁO            
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS và THPT            
Năm học 2018 – 2019            
                         
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp            
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9            
I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 340 86 86 80 88            
1 Tốt 310 81 78 69 82            
(tỷ lệ so với tổng số) 91.18% 94.19% 90.7% 86.25% 93.18%            
2 Khá 28 5 6 11 6            
(tỷ lệ so với tổng số) 8.24% 5.81% 6.98% 13.75% 6.82%            
3 Trung bình 2 0 2 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0.59% 0,00% 2.33% 0,00% 0%            
4 Yếu 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0            
II Số học sinh chia theo học lực 340 86 86 80 88            
1 Giỏi 55 12 14 7 22            
(tỷ lệ so với tổng số) 16.18% 14,0% 16,3% 8,8% 25,0%            
2 Khá 177 52 40 44 41            
(tỷ lệ so với tổng số) 52,1% 60,5% 46,5% 55,0% 46,6%            
3 Trung bình 108 22 32 29 25            
(tỷ lệ so với tổng số) 31,8% 25,6% 37,2% 36,3% 28,4%            
4 Yếu 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0%            
5 Kém 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0            
III Tổng hợp kết quả cuối năm                      
1 Lên lớp 340 86 86 80 88            
(tỷ lệ so với tổng số) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100%            
a Học sinh giỏi 55 12 14 7 22            
(tỷ lệ so với tổng số) 16.18% 14,0% 16,3% 8,8% 25,0%            
b Học sinh tiên tiến 53 15 14 15 9            
(tỷ lệ so với tổng số) 15,59% 15,59% 15,59% 15,59% 15,59%            
2 Thi lại 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0,00% 0 0 0 0            
3 Lưu ban 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0            
4 Chuyển trường đến/đi 0đi-0 đến 1đi-0đến 1đến- 0 đi 0 đến- 0đi 1 đến- 0 đi            
(tỷ lệ so với tổng số)                      
5 Bị đuổi học 0 0 0 0 0            
(tỷ lệ so với tổng số)                      
6 Bỏ học(qua kỳ nghỉ hè năm trước
và trong năm)
02 0 0 1 1            
(tỷ lệ so với tổng số) 0,006 0,000 0,000 0,003 0,003            
IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi
học sinh giỏi
                     
           
1 Cấp huyện 14 0 0 9 5            
1 Cấp tỉnh/thành phố 0 0 0 0 0            
2 QG, khu vực một số nước, QT 0 0 0 0 0            
V Số HS dự xét hoặc dự thi TN 88 0 0 0 88            
VI Số học sinh được công nhận TN 88 0 0 0 88            
1 Giỏi 22 0 0 0 22            
(tỷ lệ so với tổng số) 25,00%       25,00%            
2 Khá 41 0 0 0 41            
(tỷ lệ so với tổng số) 46,59%       46,59%            
3 Trung bình 25 0 0 0 25            
(tỷ lệ so với tổng số) 28,41%       28,41%            
VII Số HS thi đỗ ĐH, CĐ công lập
(tỷ lệ so với tổng số)
                     
           
VIII Số học sinh nam/số học sinh nữ 283/247 49/37 39/46 45/38 50/38            
IX Số học sinh dân tộc thiểu số 0 0 0 0 0            
      Bình Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2019            
      Thủ trưởng đơn vị            
                         
                         
                         
      Nguyễn Văn Quỳnh