Trường THCS Bình Minh – công khai cam kết chất lượng giáo dục của trường năm học 2018 – 2019

Tháng Sáu 8, 2020 9:35 sáng
Biểu 09              
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: PHÒNG GD & ĐT HUYỆN NAM TRỰC                        
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS BÌNH MINH                    
THÔNG BÁO            
Cam kết chất lượng giáo dục của trường THCS và THPT              
Năm học 2018 – 2019              
TT Nội dung Chia theo khối lớp              
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9              
I Điều kiện tuyển sinh 3 lớp với 86
HS trong độ tuổi đến lớp
3 lớp với 86
HS trong độ tuổi đến lớp
3 lớp với 80
HS trong độ tuổi đến lớp
3 lớp với 88
HS trong độ tuổi đến lớp
             
II Chương trình giáo dục mà cơ
giáo dục thực hiện
Theo chương
trình của BGD
Theo chương
trình của BGD
Theo chương
trình của BGD
Theo chương
trình của BGD
             
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở GD
 và gia đình. Yêu cầu về thái độ
học tập của học sinh
Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa GĐ và địa phương.
Học sinh thực hiện tốt nội  quy của nhà trường
Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa GĐ và địa phương.
Học sinh thực hiện tốt nội  quy của nhà trường
Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa GĐ và địa phương.
Học sinh thực hiện tốt nội  quy của nhà trường
Nhà trường phối hợp chặt chẽ giữa GĐ và địa phương.
Học sinh thực hiện tốt nội  quy của nhà trường
             
IV Các hđ hỗ trợ học tập sinh hoạt
của học sinh ở cơ sở giáo dục
Hoạt động NGLL. Tích
 hợp nội dung trong
các môn GDCD Văn
Sinh Địa lý ….
Hoạt động NGLL. Tích
 hợp nội dung trong
các môn GDCD Văn
Sinh Địa lý ….
Hoạt động NGLL. Tích
 hợp nội dung trong
các môn GDCD Văn
Sinh Địa lý ….
Hoạt động NGLL. Tích
 hợp nội dung trong
các môn GDCD Văn
Sinh Địa lý ….
             
V KQ năng lực phẩm chất học tập và
sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
                     
VI Khả năng học tập tiếp tục của HS                      
    Bình Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2019              
    Thủ trưởng đơn vị              
                         
                         
                         
    Nguyễn Văn Quỳnh